GARANTI

Norges Parkettsliperforbund

Etablert 1948

Garanti

Det er svært vanskelig for oppdragsgivere å orientere seg i markedet og å kontrollere hvorvidt en person som kaller seg gulvsliper virkelig behersker yrket. I tilfelle ønsket reklamasjon, har Forbrukerrådet liten eller ingen kompetanse for å vurdere kvaliteten på et gulvslipearbeid. Kravene i Norsk Standard er også svært lite spesifike. Og selv om man vinner fram med krav overfor bransjens useriøse utøvere, er det som regel lite eller ingenting å hente.


Vi får dessverre jevnlig eenvendelser til forbundets kontakt telefon og -mail fra fortvilte oppdragsgivere som har fått ødelagt et flott gulv av useriøse aktører i bransejen. Husk at legging av et nytt gulv lett kan komme opp i 600-700 kr pr kvm, det er således store verdier du betror til en gulvslipeaktør. Da er det trygt å vite at vedkommende kan jobben.


Ved bruk av en NPF-tilknyttet gulvsliper, har kunden garanti ved at NPF´s egen skjønnskomité utfører faglig befaring i tvistetilfeller. Medlemmet er forpliktet til deretter å rette seg etter rapporten fra skjønnskomitéen. Sjekk derfor vår oppdaterte medlemsliste om akkurat din valgte gulvsliper er medlem av NPF.


NPF´s Garantiordning for gulvslipearbeider

Oppdragsgivere som benytter firmaer tilknyttet Norges Parkettsliperforbund har garanti for at arbeidet blir utført på en håndtverksmessig forsvarlig måte. Videre at utøveren har en økonomisk forsvarlig drift og er ajour med skatter og offentlige avgifter.  I tvistesaker kan oppdragsgiver bringe saken inn for forbundets styre som vil besørge utført befaring ved forbundets skjønnskomité.


Saksgangen i reklamasjonssaker er at oppdragsgiver først tar kontakt med utførende medlem og påtaler den feil/mangel man ønsker utbedret. Utøver skal alltid ha mulighet til å rette feil/mangler før forbundet sentralt kommer inn i bildet. Dersom det oppstår tvist/uenighet mellom utførende medlem og oppdragsgiver, retter oppdragsgiver sin klage skriftlig til forbundets adresse. Klagen må inneholde opplysninger om hvem som har utført arbeidet og hvilke feil/mangler som påberopes. Forbundets formann utkaller skjønnskomitéen og denne utformer en rapport på bakgrunn av befaring hos oppdragsgiver. Ethvert medlem av NPF har plikt til å rette seg etter skjønnsnemdas konklusjoner og pålegg.


For skjønnsbefaring beregnes gebyr etter forbundets gjeldende tariff. Gebyr for skjønnsbefaring blir å fordele mellom utøver og oppdragsgiver med 50% på hver.


___________________________________________________________________________________________________________________

Norges Parkettsliperforbund

Tlf: 22 92 43 20 - E-post: post@npsf.no